-=wersja 2.0.2.0=-
Główne funkcjonalności:
 • dedykowany pod system Windows,
 • działa jako usługa systemowa – uruchomienie niezależne od logowania w systemie Windows,
 • wykonuje kopie danych według zdefiniowanego harmonogramu (na dysk lokalny oraz zdalne repozytorium, wykorzystuje protokół SMB, FTP lub SFTP),
 • monitoruje pracę dedykowanych baz danych systemu,
 • monitoruje pracę systemów operacyjnych Windows, Unix, Wirtualizacji,
 • monitoruje pracę programu SysLoger (stan usługi, ilość zdarzeń z podziałem na kategorie, prosty klient w celu podglądu zdarzeń),
 • wbudowany klient przeglądania EventLog'a z przekierowaniem zdarzeń do Syslog'a,
 • dedykowany monitor pracy usług, monitor pracy urządzeń - pogląd w jednym miejscu informacji o stanie monitoringu,
 • posiada wbudowany moduł ułatwiający przeprowadzenie testów odtwarzania danych ze sporzadzonej kopii,
 • posiada opcje zarządzania jednostkami, użytkownikami, listą firm współpracujących,
 • umożliwia rejestrować w sposób automatyczny sprzęt i oprogramowanie, posiada opcje raportowania,
 • posiada wbudowany serwer www dystrybucji klienta (agenta) programu,
 • przygotowany do dalszej modyfikacji w zakresie utworzenia wewnętrznego intranetu.

Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania:
 • przygotowany dedykowany (agent) klient analizujący zasoby sprzętowe, zainstalowane oprogramowanie,
 • automatyczne przesyłanie danych do serwera WinAdmin i rejestracja zmian,
 • możliwość ręcznej rejestracji sprzętu, oprogramowania,
 • możliwosć dołączania informacji o zakupie, fakturach, licencjach, przydzielonych numerach inwentaryzacyjnych,
 • posiada moduł raportowania (html, pdf).

Kopie danych:
 • realizuje zdefiniowane w systemach Windows zadania kopii danych (plików, katalogów, programów, baz danych),
 • kopie pakowane są zewnętrznym programem (zalecany 7za). Istnieje możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem, w tym zaszyfrowania zastosowanych parametrów – wykonywane jest zawsze pełne archiwum, możliwe jest uruchomienie rotacji w cyklu tygodniowym,
 • możliwe uruchomienie dodatkowego zewnętrznego repozytorium kopii (dane przesyłane mogą być protokołem SMB, FTP, SFTP),
 • możliwe uruchomienie dodatkowego zewnętrznego repozytorium dla kopii wykonywanych na koniec miesiąca (kopia w zewnętrznym repozytorium na koniec miesiąca nie podlega rotacji, nie jest kasowana automatycznie),
 • zaimplementowane centralne zarządzanie konfiguracją wykonywania kopii,
 • wysyłanie powiadomień pocztą e-mail o wykonaniu kopii na wskazane adresy – e-mail zawiera informacje o wykonanych archiwach wraz z nazwą, wielkością, datą oraz wolnym miejscem na dyskach twardych.

Awaryjne testy odtwarzania:
 • pozwala wykonać awaryjne testy odtworzenia danych ze sporządzonej wcześniej kopii,
 • pozwala na definiowanie listy błędów i listy wpisów potwierdzających prawidłowe wykonanie odtwarzania,
 • analizuje log z odtwarzania pod kątem występowania błędów lub poprawności jego wykonania,
 • umożliwia wprowadzenie dodatkowych parametrów odtwarzania w tym podania hasła do sporządzonego archiwum,
 • informuje pocztą e-mail o zakończeniu procesu odtwarzania, dodaje do wiadomości e-mail wynik analizy.

Monitoring parametrów systemów operacyjnych:
 • systemy Windows – monitorowanie wolnego miejsca na dyskach, obciążenia procesora, wykorzystania pamięci operacyjnej, wpisów w EventLog,
 • systemy Unix/Linux – monitorowanie wolnego miejsca na dyskach, monitorowanie obciążenia procesora, wykorzystania pamięci operacyjnej, monitorowania zawartości logów systemowych,
 • systemy Wirtualizacji – monitorowanie wolnego miejsca na dyskach, monitorowanie obciążenia procesora, wykorzystania pamięci operacyjnej, monitorowania zawartości logów systemowych, odczyt maszyn wirtualnych, lista poleceń/konfiguracji dla Serwera 2.0 i ESXi,
 • przekroczenie wartości kontrolnych powoduje automatyczne wygenerowanie wiadomości e-mail i przesłanie na wskazane adresy.

Monitoring baz danych:
 • monitorowanie nieprawidłowości pracy baz danych,
 • monitorowanie poprawności wykonania kopii baz danych,
 • monitorowanie wolnego miejsca w bazach danych,
 • wykrycie nieprawidłowości automatycznie powoduje wygenerowanie i przesłanie wiadomości e-mail na wskazane adresy.

Monitor usług:
 • podgląd w jednym miejscu informacji o stanie usług pracy WinAdmin,
 • informacja o stanie usług monitorowania systemów Windows, Unix, Wirtualizacji,
 • informacja o stanie usług z pracy klientów WinAdmin: Nasłuch, EventLog'a,
 • informacja o stanie usługi SysLoger'a,
 • informacja o stanie pracy bazy MySQL.

Monitor urządzeń:
 • podgląd w jednym miejscu informacji o stanie pracy urządzeń,
 • syntetyczna informacja o ilości zarejestrowanych zdarzeń w programie SysLoger (Emergency, Critical, Alert, Warning, Error, Info/Notice),
 • informacja o dostępności urządzeń - przekazywana z programu SysLoger,
 • informacja z monitoringu systemów Windows (wolne miejsce, obciążenie procesora, wykorzystanie pamięci operacyjnej),
 • informacja z monitoringu systemów Unix (wolne miejsce, obciążenie procesora, wykorzystanie pamięci operacyjnej).

EventLog:
 • wbudowany klient przeglądania EventLog'a z przekierowaniem zdarzeń do Syslog'a,
 • możliwość ręcznego przeglądania EventLog'a z podziałem na logi System, Security, Application oraz z możliwością wskazania zakresu: błędy, ostrzeżenia, informacje, sukcesy inspekcji, niepowodzenia inspekcji,
 • przygotowana usługa systemowa klienta z możliwością przekierowania zdarzeń na adres e-mail i/lub do programu SysLoger,
 • rozbudowana parametryzacja pozwalająca na automatyczny odczyt logów System, Security, Application, wskazania jakiego typu wpisy mają być wysyłane pocztą e-mail oraz kierowane do programu SysLoger, wskazania co ile czasu ma zostać wykonany odczyt logów z możliwością ich zapisania w pliku tekstowym, w ramach opcji możliwe jest wskazanie jakiego typu komunikaty mają zostać wysłane do programu Sysloger ze statusem Critical.

Agent - klient programu:
 • dedykowany klient (agent) programu WinAdmin Replikator,
 • wykonuje inwentaryzację sprzętu i programów, bezpośrednia wysyłka na serwer i\lub zapis do plików (informacja o zasobach jest szyfrowana),
 • wykonuje kopie danych według zdefiniowanego harmonogramu (na dysk lokalny oraz zdalne repozytorium, wykorzystuje protokół SMB, FTP lub SFTP),
 • monitoruje pracę systemów operacyjnych Windows - agent serwera,
 • odczytuje logi systemu Windows (EventLog) i przesyła informacje do programu SysLoger,
 • powiadamia pocztą e-mail o realizacji wykonania backupu.

WinAdmin Monitor - dedykowany monitor www
 • serwer www dedykowany dla systemu Windows,
 • minimum konfiguracji,
 • możliwość uruchomienia połączenia SSL (Https),
 • informacja o stanie usług WinAdmin Replikator,
 • informacja o stanie usług Sys Loger,
 • liczbowa i graficzna prezentacja zarejestrowanych zdarzeń (emergency, critical, alert, info ...),
 • prezentacja w przeglądarce rejestrowanych zdarzeń z możliwością wskazania kategorii,
 • graficzna prezentacja danych przyrostowych z poszczególnych kategorii (emergency, critical, alert, info ...),
 • historyczna prezentacja w sposób graficzny zarejestrowanych zadarzeń,
 • implementacja w zakresie dostępu do informacji z WinAdmin Replikator i Sys Loger,
 • automatyczna prezentacja zasobów urzadzeń i dostępności z podziałem na zdefniowane klasy sieci,
 • rozszerzona informacja w zakresie dostępności urządzeń (czasy minimalne, średnie, maksymalne, data niedostępności).

WinAdmin Replikator (c) 06/2010 - 12/2017


Przegląd opcji

360dni.pl WinAdmin Replikator Schemat opcje programu


Przykładowe zrzuty ekranu

1. Stan zdrowia:

360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


2. Monitoring:

360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


3. Klient serwis:

360dni.pl WinAdmin Replikator monitoring


4. Zdalna konfiguracja i system kopii:

360dni.pl WinAdmin Replikator system kopii


360dni.pl WinAdmin Replikator system kopii


5. Reset serwisów:

360dni.pl WinAdmin Replikator


6. Administracja, sprzęt i licencje:

360dni.pl WinAdmin Replikator


360dni.pl WinAdmin Replikator


360dni.pl WinAdmin Replikator


360dni.pl WinAdmin Replikator


360dni.pl WinAdmin Replikator


360dni.pl WinAdmin Replikator


Dane techniczne obejmują informacje między innymi o:
 • systemie operacyjnym,
 • płycie głównej, biosie,
 • procesorze,
 • pamięci,
 • dyskach,
 • napędach CD/DVD,
 • interfejsach sieciowych,
 • grafice i monitorze,
 • klawiaturze,
 • myszce,
 • karcie dźwiękowej,
 • drukarkach,
 • strefie czasu,
 • sterownikach.


7. Agent - klient programu:

360dni.pl WinAdmin Replikator


360dni.pl WinAdmin Replikator


360dni.pl WinAdmin Replikator


360dni.pl WinAdmin Replikator


8. Serwer dystrybucji wersji agenta - klienta programu:

Konfiguracja i udostępnienie wersji agenta:

360dni.pl WinAdmin Replikator


Serwer www dystrybucji wersji agenta:

360dni.pl WinAdmin Replikator


360dni.pl WinAdmin Replikator


Monitoring przez www (czytaj więcej):

SysLogger SysLoger Monitor


SysLogger SysLoger Monitor